Právní oznámení

Společnost NAOS,
 
SAS s kapitálem 43 474 650 EUR,
se sídlem společnosti na adrese 355 rue Pierre-Simon Laplace - 13290 Aix-en-Provence - FRANCIE
registrovaná v RCS Aix-en-Provence pod číslem 535 236 418
Tel .: +33 (0) 4.42.16.30.60
 
 
Výkonný ředitel webové stránky: Anthony Lallier
 
Webhosting zajišťuje:
Společnost NOVIUS,
SA s kapitálem 102 750 €
registrovaná v RCS de Lyon pod číslem 443 207 154
Adresa: 55 avenue Gallio - 69100 Villeurbanne - Francie
 
 
Webovou stránku navrhla a vyvinula společnost: Agence NOVIUS
 
 
Ochrana osobních údajů / Autorská práva
 
Značky a loga uvedené na této webové stránce jsou ochrannými známkami registrovanými společností NAOS
nebo přidruženými třetími stranami. Pro výše uvedené značky nebo loga, které jsou uvedeny na této webové stránce, nebude udělena žádná licence ani právo na použití, a tudíž je nelze použít bez předchozího písemného souhlasu majitele.
 
Reprodukce jakýchkoliv dokumentů publikovaných na tomto serveru je povolena pouze pro informační účely a výhradně pro soukromé použití. Jakékoliv další použití těchto reprodukcí a zejména jejich použití pro komerční účely je výslovně zakázáno, pokud k tomu společnost NAOS neposkytne předchozí písemné povolení.
 
Společnost NAOS si vyhrazuje právo právně vymáhat jakékoli porušení svých práv duševního vlastnictví včetně zahájení trestního stíhání.
 
Odpovědnost
 
 
Všechny informace přístupné prostřednictvím této webové stránky jsou poskytovány pouze pro informační účely. S ohledem na informace zde uvedené se neposkytuje žádná záruka ani ručení jakéhokoli druhu, výslovné ani implicitní. Společnost NAOS neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku přístupu na stránku nebo jejího používání, včetně jakýchkoli škod nebo virů, které mohou infikovat počítačové vybavení nebo jakýkoliv jiný majetek uživatele.
 
 
Společnost NAOS neodpovídá za nepřesnosti, chyby nebo opomenutí obsažené na této webové stránce. Fotografie produktů společnosti NAOS zobrazené na tomto webu jsou nezávazné. Neposkytuje se žádná záruka za přesnost, spolehlivost nebo úplnost informací zpřístupněných na této internetové stránce. Za použití těchto informací nese výlučnou odpovědnost uživatel.
 
 
Společnost NAOS neodpovídá za žádné škody, přímé ani nepřímé a bez ohledu na příčiny, původ, povahu nebo následky, které mohou vyplynout z přístupu jakékoli osoby na webovou stránku nebo z nemožnosti jakékoli osoby navštívit webovou stránku nebo použít webovou stránku a/nebo za důvěryhodnost přiřazenou k jakýmkoli informacím pocházejícím přímo nebo nepřímo z této webové stránky.
 
 
Uživatel souhlasí s tím, že nebude prostřednictvím této stránky přenášet žádné informace, které by mohly vést k občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti, a proto se zavazuje, že prostřednictvím této webové stránky nebude rozšiřovat nelegální informace, informace, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo hanlivé informace.
 
 
Společnost NAOS nemá kontrolu nad externími webovými stránkami propojenými hypertextovým odkazem na současnou stránku, a proto odmítá jakoukoliv odpovědnost za jejich obsah. Tyto odkazy na jiné webové stránky v žádném případě nepředstavují schválení nebo propojení mezi společností NAOS a těmito stránkami, na které se vztahují jejich vlastní podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů. Kromě toho žádná fyzická či právnická osoba není oprávněna vytvořit odkaz na webovou stránku bez výslovného předchozího souhlasu společnosti NAOS.
 
 
Ochrana osobních údajů
 
 
V souladu s ustanoveními francouzského Zákona o ochraně údajů č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 a č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 mají všichni uživatelé, kteří na této webové stránce zanechali své kontaktní informace nebo jiné osobní údaje, právo na přístup, opravu, doplnění nebo vymazání svých osobních údajů zasláním žádosti na tuto adresu:
NAOS, Service Communication, 355, rue Pierre-Simon Laplace, 13290 AIX-EN-PROVENCE nebo na e-mail communication@naos.com
Společnost NAOS si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu a podle vlastního uvážení, změnit, zrušit, pozastavit nebo přerušit přístup na stránku, a to zcela nebo částečně, zejména včetně jejího obsahu, funkcí nebo času dostupnosti bez předchozího upozornění, a nemůže nést odpovědnost za možné následky těchto úprav.
 
 
Tyto právní oznámení podléhají francouzskému právu a jakýkoliv spor se postoupí příslušným soudem v Aix-en-Provence (Francie).
Děkujeme, že nás v případě vašich připomínek a návrhů týkajících se této webové stránky kontaktujete na e-mailové adrese communication@naos.com.
 
 
NAOS Francie vás informuje, že osobní údaje mohou být předmětem automatizovaného zpracování pro účely vyřízení vaší žádosti. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi skupiny NAOS a jejich zpracovateli na výše uvedený účel. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 3 let od data jejich shromáždění nebo od posledního kontaktu s vámi. V souladu s platnými zákony máte právo na přístup, právo na opravu, právo na vymazání, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Tato práva si můžete uplatnit nebo požádat o další informace zasláním e-mailu na adresu communication@naos.com nebo zasláním vašeho požadavku na adresu: 355 rue Pierre-Simon Laplace - 13290 Aix-en-Provence - FRANCIE